Skip to content Skip to footer
Po co zamawiać Mszę św.?

Każda Msza Święta ogarnia cały świat i wszystkich ludzi, ponieważ Jezus umarł na krzyżu za każdego człowieka. Kapłan jednak zawsze wzbudza sobie intencję, czyli modli się, aby konkretne osoby mogły otrzymać owoce mszy świętej, którą odprawia.

Sensem intencji mszalnych jest zanurzenie konkretnych osób – żyjących i tych, którzy odeszli już do wieczności – w Najświętszej Ofierze Jezusa Chrystusa, gdyż ma ona nieskończoną wartość i skuteczność. Osobista modlitwa w konkretnej potrzebie lub za konkretną osobę ma ogromne znaczenie w życiu duchowym i nigdy nie można o niej zapomnieć. Jednak nic nie przewyższy skuteczności i mocy ofiary Jezusa Chrystusa złożonej na krzyżu i uobecnianej przez kapłana we mszy świętej.

Msza Święta może być sprawowana za zmarłych, za żyjących oraz w intencjach związanych z różnymi sytuacjami, jakie niesie ludzkie życie. Oczywiście, z intencji Mszy świętych wykluczone są wszelkie prośby o charakterze negatywnym lub skierowane przeciw konkretnym osobom. Takie intencje byłyby niegodziwe, gdyż stoją w sprzeczności z istotą modlitwy chrześcijańskiej.

Nie ma ścisłego obowiązku uczestniczenia w zamówionej przez siebie Mszy Świętej, gdyż jej owoce zależą od Pana Boga, a nie od nas. Jednak dobrze jest być obecnym na takiej Eucharystii ze względu na własne duchowe dobro. Słuchanie Bożego słowa, przyjęcie Komunii św. oraz ofiara własnego życia są doskonałym dopełnieniem modlitwy, o jaką prosimy kapłana.

W związku z celebracją Mszy świętej wierni zawsze składali dary materialne, które zwykle przeznaczano na cele charytatywne i na utrzymanie kościoła i duchownych. Ofiara składana przy okazji zamawiania intencji mszalnej, tzw. stypendium mszalne jest wyrazem naszego zaangażowania w sprawę, którą przedstawiamy Panu Bogu za pośrednictwem kapłana oraz naszej współodpowiedzialności za utrzymanie kościoła. Nie należy jej nigdy traktować jako zapłaty „za wykonane zlecenie”. Ofiarę można złożyć osobiście przy zamawianiu Mszy Świętej lub po Eucharystii w zakrystii. Można również zrobić to poprzez przelew na konto parafialnej: 22 1240 1473 1111 0011 1774 6353.

Zamawianie intencji mszalnych w naszej parafii dokonuje się zwykle w zakrystii po Mszach Świętych lub w kancelarii parafialnej w czasie jej urzędowania. Można również zamówić intencję telefonicznie (tel. 504-74-64-54) lub pocztą elektroniczną: bazylika.legnickiepole@gmail.com

Wolne terminy Mszy Świętych

W zakładce INTENCJE można sprawdzić wykaz intencji mszalnych na najbliższe miesiące.

Jednocześnie wpisując w wyszukiwarkę na samej górze: “Intencja wolna” zostaną wyświetlone wszystkie wolne terminy Mszy Świętych, które można jeszcze zamówić.

Potrzebne jest zaświadczenie o dopuszczeniu do godności matki chrzestnej/ojca chrzestnego. 

Zatem trzeba udać się do parafii swojego ZAMIESZKANIA (nie zameldowania) i uzyskać od swojego Księdza Proboszcza zaświadczenie, że jest się wierzącym i praktykującym katolikiem.

Nie potrzebujemy pobierać świadectwa chrztu lub bierzmowania, ponieważ kapłan wydający zaświadczenie do bycia matką chrzestną lub ojcem chrzestnym stwierdza nim, że otrzymaliśmy te sakramenty.

Kto może być dopuszczony do godności matki chrzestnej/ojca chrzestnego przeczytasz w zakładce CHRZEST

Zapraszam w godzinach otwarcia kancelarii lub po telefonicznym umówieniu (504-74-64-54). 

W kancelarii parafialnej można uzyskać następujące dokumenty:

1. ŚWIADECTWA
 • świadectwo chrztu (np. do Pierwszej Komunii św., Bierzmowania, ślubu…)
 • świadectwo bierzmowania – jeśli sakrament został przyjęty w naszej parafii
 • świadectwo ślubu – jeśli sakrament został przyjęty w naszej parafii;
 • zaświadczenia dla świadków do bierzmowania;
 • zaświadczenia dla rodziców chrzestnych. Więcej informacji o wymaganiach dotyczących rodziców chrzestnych TUTAJ
2. ZGODY
 • na udzielenie sakramentów (chrztu, bierzmowania, ślubu) poza parafi
UWAGA RODO!

Wszystkie dokumenty można uzyskać od ręki w godzinach urzędowania. Jednakże zgodnie z ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), w kancelarii parafialnej obowiązują następujące zasady związane z wydawaniem dokumentów oraz udostępnianiem informacji:

 • „Dane osobowe” oznaczają w szczególności: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny (PESEL), dane adresowe, identyfikator internetowy (np. e-mail), wizerunek;
 • Świadectwo chrztu i kopia aktu chrztu mogą zostać wydane wyłącznie osobom, których akt dotyczy, jeżeli są pełnoletnie, oraz, w przypadku aktu osób małoletnich, ich rodzicom lub prawnym opiekunom.
 • Inne osoby mogą je otrzymać wyłącznie na podstawie pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez wyżej wymienione osoby.
 • Kopia aktu chrztu i świadectwo chrztu mogą również zostać przesłane do parafii zamieszkania osoby wnioskującej o wydanie dokumentu i tam mogą zostać odebrane, po zweryfikowaniu tożsamości i uprawnień osoby odbierającej (np. pełnomocnictwa).
 • Kopia aktu chrztu może zostać wykonana wyłącznie przez proboszcza lub osoby przez niego upoważnione, dowolną techniką, z zastrzeżeniem, aby akty sąsiednie zostały przesłonięte.
 • Takie same zasady obowiązują przy wydawaniu świadectwa i kopii aktu małżeństwa oraz przy wydawaniu innych zaświadczeń (np. zaświadczeń dla chrzestnych, opinii o religijności itp.).
 • Świadectwa i kopie aktów chrztu i małżeństwa osób zmarłych oraz świadectwo i kopia aktu zgonu mogą także być wydawane krewnym, spadkobiercom lub innym osobom, które wykażą interes prawny.

Zapraszam minimum miesiąc przed chrztem do kancelarii parafialnej wraz z aktem urodzenia. 

Warto już wtedy wiedzieć kto będzie matką i ojcem chrzestnym. Kto może być dopuszczony do tej godności przeczytasz w zakładce CHRZEST ŚWIĘTY

NIEZBĘDNE DOKUMENTY:

 • zgoda na Sakrament Małżeństwa w bazylice (dot. jeżeli dwoje narzeczonych są spoza parafii w Legnickim Polu).
 • aktualna metryka chrztu (tzn. wydana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą ślubu)
 • świadectwo Bierzmowania (w przypadku, gdy nie ma adnotacji na metryce chrztu)
 • zaświadczenia z USC (w przypadku ślubu konkordatowego; wydana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą ślubu).
 • akt ślubu cywilnego (w przypadku, gdy narzeczeni wcześniej zawarli ślub cywilny).
 • świadectwo katechizacji z ostatniej klasy szkoły średniej (ksero).
 • dyplom ukończenia katechezy przedmałżeńskiej (tzw. kursy przedmałżeńskie).
 • dane świadków ślubu
 • zaświadczenie z Poradni Rodzinnej.
 • dowody osobiste.

Do kancelarii parafialnej narzeczeni zgłaszają się z kompletem dokumentów 2 miesiące przed ślubem. 

 • w każdą środę 18.45-20.00 podczas adoracji Najświętszego Sakramentu
 • w niedzielę w Legnickim Polu 12.30-13.00
 • każdego dnia wystarczy podejść do zakrystii
 • pierwszy piątek miesiąca w Legnickim Polu 17.00-18.00
 • środy – od 20.00
 • piątki – od 19.00
 • zawsze warto zadzwonić, a znajdziemy wtedy dogodny termin
  tel. 504-74-64-54

W naszej parafii Pierwsza Komunia Święta każdego roku odbywa się w trzecią niedzielę maja. Najbliższe terminy Pierwszej Komunii Świętej:

 • 2023: 21 maja
 • 2024: 19 maja
 • 2025: 18 maja
 • 2026: 17 maja
 • 2027: 16 maja
 • 2028: 21 maja
 • 2029: 20 maja
 • 2030: 19 maja

Pogrzeb można zgłosić w dowolnym czasie po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym (tel. 504-74-64-54). 

Należy w pierwszej kolejności ustalić możliwość terminu pogrzebu z Księdzem, a dopiero potem z zakładem pogrzebowym. 

Dokumenty potrzebne do katolickiego pogrzebu:

 • akt zgonu (z Urzędu Stanu Cywilnego);
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu.